Sekretessmeddelande

Kontaktformulärsregister

1 Personuppgiftsansvarig

Mattson Containers GmbH
Alter Wall 55,
20457 Hamburg
Tyskland
www.mccontainers.com
info@mccontainers.com2 Registrets kontaktperson och dataskyddsombud

Jesse Mattson
jesse@mccontainers.com
+358 505 890 7324 Registrets namn

Kontaktformulärregister för MC Containers webbplats.

5 Registrets offentliga karaktär

Informationen i kontaktformuläret är inte offentlig. Den samlas endast in för den interna verksamheten inom Mattson Group (Mattson Containers Gmbh, Mattson Containers AB, Oulun Konttivuokraus Oy).

6 Syfte med behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för ett specifikt, uttryckligt och legitimt syfte. Personuppgifter samlas in för kontaktändamål, till exempel för försäljning av företagets produkter, tjänster och företagets marknadsföringskommunikation, samt för behandling av kundfeedback.

7 Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller följande information om kunden: namn, företag/community, e-postadress och telefonnummer. Dessutom ber vi kunden att ange ämnet för meddelandet och deras intresseområde.

8 Vanliga informationskällor

Registret samlar endast in information från de registrerade själva via webbplatsen.

9 Vanliga upplysningar

Informationen lämnas inte regelbundet ut till tredje part, förutom om personen beställer en produkt eller tjänst och deras information överförs till kundregistret.

10 Dataöverföring till ett tredje land eller en internationell organisation

Uppgifter kommer inte att överföras till något tredje land eller internationell organisation, förutom om personen beställer produkter eller tjänster och personens information överförs till kundregistret.

11 Registersäkerhetsprinciper

Lokaler där personuppgifter behandlas skyddas av lämpligt strukturellt skydd och inbrottslarm samt genom adekvat övervakning. Dokument och inspelningar förvaras i låsta rum som utomstående inte har tillgång till. Endast särskilt utsedda personer har tillgång till dem.

12 Inspektionsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka av hens personuppgifter som lagras i registret. Dessutom har den registrerade efter en tillräckligt exakt och individualiserad begäran om en sådan inspektion rätt att informeras om den information som finns om dem i dokumentationen. Begäran om inspektion måste undertecknas och skickas skriftligen till följande postadress: Mattson Containers, Alter Wall 55, 20457 Hamburg, Tyskland.

13 Rätt att begära rättelse och radering av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige måste korrigera eventuella fel i registret angående informationen om den registrerade efter att den registrerade har påpekat detta. Den personuppgiftsansvarige är också skyldig att kontrollera relevansen och aktualiteten hos informationen i registret genom oberoende åtgärder. Den registrerade kan också kräva att den personuppgiftsansvarige tar bort information om den registrerade från registret. Personuppgiftsombudet kommer att leda genomförandet av åtgärden.

14 Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av sina personuppgifter. Den registrerade har också rätt att erhålla de av sina personuppgifter som den registrerade har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Dessutom har den registrerade rätten att invända mot databehandling, automatiskt beslutsfattande och profilering som rör den registrerade.

15 Dataradering och lagringsperiod

Den registrerades personuppgifter raderas från registerkontaktformuläret när det inte längre är nödvändigt för det angivna ändamålet och senast fem år efter det att behovet av kontakt med den registrerade har upphört. Åtkomsträttigheter till registret blir ogiltiga när den personuppgiftsansvarige anser att användaren av systemregistret inte längre behöver tillgång till registerdata eller rätten att använda sådan information av arbetsrelaterade skäl.

Oulun Konttivuokraus Oy raderar även kunddata från registret om den berörda personen kräver att uppgifterna om denne raderas baserat på lagstiftning. Sådana uppgifter kommer dock inte att raderas om lagen kräver något annat eller om en behörig myndighet har inlett en process som kräver lagring av uppgifterna, eller om en annan part har ansökt i en tysk domstol om ett skyddsbeslut för uppgifterna.

16 Godkännande av registerbeskrivningen

Registerbeskrivningen har godkänts kontinuerligt och kontrollerades den 14 juni 2018.

Kund- och marknadsföringsregister

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har den personuppgiftsansvarige skyldighet att tydligt informera de registrerade om frågor som rör deras uppgifter. Detta meddelande uppfyller skyldigheten att informera registrerade. 

 

1. Personuppgiftsansvarig

Mattson Containers GmbH
Affärs-ID: DE815589146
Kontaktinformation:

Alter Wall 55,
20457 Hamburg, Tyskland

 

Kontaktinformation angående registret

Jesse Mattson
Personuppgiftsombud Mattson Containers GmbH
Alter Wall 55,
20457 Hamburg
Tyskland
+358 505890 732
jesse@mccontainers.com

 

2. Registrerade

 • Kunder
 • Potentiella kunder
 • Webbplatsanvändare

 

3. Skäl för och syfte att föra registret

Kunder
Behandlingen av personuppgifter baseras på ett legitimt intresse baserat på personens kundrelation med företaget. Vi samlar inte in uppgifter om personer under 18 år utan deras föräldrars eller målsmans samtycke. Vi samlar inte in känsliga personuppgifter. Den insamlade informationen innehåller endast information om personen och organisationen de representerar och som är nödvändig för att hantera kundrelaterade frågor och marknadsföring.

Syfte med behandlingen av personuppgifter och registret
Personuppgifter behandlas endast för förutbestämda ändamål, som är följande:

 • Hantering av kundrelationer
 • Information om våra tjänster
 • Marknadsföring

Webbplatsanvändare och potentiella kunder
Behandlingen av personuppgifter baseras på ett legitimt intresse. Vi samlar inte in känsliga personuppgifter. Behandlingen omfattar besökare på vår webbplats samt erbjudanden eller nyhetsbrevsbeställningar.

4. Personuppgifter som ska lagras i registret
Följande information kan lagras i registret:

Kontaktinformation:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personens företag och företagsinformation
 • IP-adress

5. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har följande rättigheter, vars utövande måste begäras skriftligen. Begäran måste undertecknas och skickas till: Mattson Containers GmbH, Alter Wall 55, 20457 Hamburg, Tyskland

Inspektionsrätt
Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter som vi har lagrat relaterade till den personen.

Rätt till rättelse
Den registrerade kan begära rättelse av den registrerades felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Personuppgiftsansvarig kommer göra de begärda ändringarna inom 21 arbetsdagar efter anmälan.

Rätt till invändning
Den registrerade kan motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter om den registrerade anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.

Förbud mot direkt marknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direkt marknadsföring. Den registrerade kan förbjuda användning av sina personuppgifter genom att avregistrera sig från registret via en länk som finns i alla våra marknadsföringsmeddelanden.
I onlineannonsering använder vi tjänster från Google, Microsoft och Facebook. Användningen baseras på cookies som beskrivs i ett separat avsnitt i detta sekretessmeddelande.

Rätt till radering
Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter om behandling av dessa inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en giltig anledning till varför dessa inte kan raderas.

Det bör noteras att den registeransvarige kan ha en lagstadgad skyldighet eller någon rätt att inte radera den begärda informationen. Den registeransvarige är skyldig att behålla bokföringsmaterial i enlighet med den period (tio år) som anges i redovisningslagen (2 kap. 10 §). Därför kan material relaterat till redovisning inte raderas innan den perioden har löpt ut.

Återkallande av samtycke
Om behandlingen av personuppgifter rörande den registrerade endast baseras på samtycke och inte till exempel på grundval av ett kundförhållande eller medlemskap, kan den registrerade dra tillbaka sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga ett beslut till dataskyddsombudsmannen
Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills ärendet kan lösas.

Rätt att överklaga
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudsmannen om den registrerade anser att vi bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation för dataskyddsombudsmannen: https://tietosuoja.fi/sv/contact-information

5. Vanliga informationskällor
Kundinformation erhålls regelbundet under kundrelationen, när kunder använder vår webbplats eller i samband med andra personliga eller elektroniska interaktioner.

6. Vanlig delning av personuppgifter
Personuppgifter delas som regel inte för marknadsföringsändamål utanför Oulun Konttivuokraus Oy.
Vi tillhandahåller information till utsedda partners för fakturerings-, redovisnings- och marknadsföringsändamål. Företagen förbinder sig att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.
Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagarna. Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:

 • ActiveCampaign
 • MailChimp
 • RopoKapital
 • Microsoft, e-post
 • Google, e-post
 • Amazon Web Services

För att vi ska kunna leverera produkter till våra kunder måste vi dela viss information vi samlar in om den registrerade, till exempel till logistikföretag. Logistikföretaget måste kunna kontakta dig för att samordna leverans av en produkt. Detta innebär att du i vissa fall måste ange ditt telefonnummer, namn och leveransadress till tredje part.

7. Behandlingens varaktighet

 • I allmänhet behandlas personuppgifter så länge kundrelationen är giltig.
 • Den registrerade kan avsluta prenumerationen på vår marknadsföringslista via länken i alla våra e-postmeddelanden för marknadsföring.

 

8. Behandlare av personuppgifter
Kundregistret hanteras av anställda i Mattson Group (Mattson Containers Gmbh, Mattson Containers AB, Oulun Konttivuokraus Oy)
Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter till en tredje part vid behov. I sådana fall garanterar vi genom avtalsmässiga arrangemang att personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i annat fall på ett lämpligt sätt.

9. Dataöverföring utanför Europeiska unionen
Uppgifter överförs regelbundet utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När data överförs utanför EU och EES säkerställer vi en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, till exempel genom att komma överens om frågor relaterade till konfidentialitet och behandling av personuppgifter enligt lag.

I alla situationer strävar vi efter att använda servrar belägna inom EU som plats för datalagring. Dessutom strävar vi efter att säkerställa att alla våra tjänster är anslutna till Privacy Shield-programmet. Mer information: https://www.privacyshield.gov/welcome

10. Webbplatser, cookies, analyser
Webbplatser
www.konttivuokraus.fi

www.mccontainers.com

www.mccontainers.se

www.mccontainers.de

Webbplatserna använder spårningskoder och cookies för att spåra, förbättra och ommarknadsföra din marknadsförings- och reklamprestanda. Målet är att visa bättre annonser genom inriktning. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies enligt beskrivningen ovan.

Cookies och analyser
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC. Google Analytics använder cookies, som är textfiler som lagras på webbplatsbesökarens dator och som gör det möjligt att analysera besökarnas användning av webbplatsen. Syftet med spårning med cookies är att bättre rikta in marknadsföring och skapa rätt annonser för varje enskild webbplatsbesökare. Dessutom gör spårning att vi kan förbättra vår webbplats och statistik relaterad till besökare.

Mer information om cookies: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Denna webbplats använder Google Consent Mode v2 spårning. Mer information om Consent Mode: https://support.google.com/google-ads/answer/10000067?hl=en

Information som erhållits av Google om din användning av denna webbplats överförs till och lagras på Googles servrar, som kan finnas utanför EU. I det senare fallet omfattas servrarna av dataskyddslagarna den aktuella regionen. Om du vill veta mer om Google Analytics och Googles sekretesspraxis, gå till: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Denna webbplats använder Google AdWords, en analystjänst som tillhandahålls av Google. Under användning placerar den en cookie som kallas en ”konverteringscookie” för interaktionsspårning (”konverteringsspårning”) på webbplatsbesökarens hårddisk. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats kan vi i samarbete med Google upptäcka att denna statistik ger information om det totala antalet användare som har klickat på en annons som visas av Google och sedan därmed har omdirigerats till den sidan.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. Observera dock att genom att göra det kanske du inte kan dra full nytta av alla funktionerna på webbplatsen. Du kan också förhindra insamling av information om din användning av webbplatsen (inklusive enhetens IP-adress) och överföring och behandling av den informationen av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl= fi

Annan reklamprogramvara

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Hotjar

 

11. Godkännande av registerutlåtandet

Registerbeskrivningen har godkänts kontinuerligt och kontrollerades den 14 juni 2018.